Smart Conference Room

ห้องประชุมทางไกลอัจฉริยะ

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงและภาพภายในห้องประชุมทางไกลอัจฉริยะ Smart Conference Room ผ่านระบบ Network

ที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และ มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรในองค์กร ที่อยู่ต่างสถานที่ พร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายด้วยระบบ Smart Automation System 

polycom.png
0.png
command-fusion.png
Crestron-Logo-1.jpg
amx.png